Hva er den forventede levealderen i Norge om 50 år?

Med de mange teknologiske fremskrittene som blir gjort innen helsesektoren for tiden er det mange som er nysgjerrige på hvor lenge man kan forvente å leve om, si, 50 år. Svaret på dette er kanskje ikke så enkelt som det kan virke, gitt den eksponensielle utviklingen som kan skje hvis forskere for eksempel oppdager hemmeligheten bak at håkjerring-haier kan leve i flere hundre år. Inntil videre, derimot, så er det mye som tyder på at mesteparten av økningen i forventet levealder vil bli påvirket av vår egen livsstil, sykdommer, og matvaner.

I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom økningen i levealder de siste 50 årene, og hvordan sykdomstrender påvirker gjennomsnittlig levealder, før vi forsøker å besvare spørsmålet om hva den forventede levealderen i Norge er om 50 år.

Økning i levealder de siste 50 årene

For å bedre forstå hvordan forventet levealder endrer seg over tid skal vi først belyse levealderen i Norge for 50 år siden. Statistikk om forventet levealder fra Folkehelseinstituttet viser at, rundt 1970, så var forventet levealder ca. 75 år for kvinner, og 71 år for menn. Hvis vi går frem til i dag, ser vi at disse tallene ligger på henholdsvis 85 og 81 år – noe som viser en tydelig økning i forventet levealder på rundt 10 år de siste 50 årene, både for kvinner og menn i Norge. Disse tallene vil nok ikke være representative for de neste 50 årene, derimot; altså fra 2021 til ca. 2070. Denne slutningen påvirkes blant annet av et langtidsstudie som har blitt gjort om dødsrater i Norge.

Norske sykdomstrender og hvordan de påvirker forventet levealder

I Norge har et team av epidemiologer fra Folkehelseinstituttet i Oslo fulgt utviklingen av dødsrater og sykdomsrater i en periode på trettini år. Studiet ble publisert i European Journal of Epidemiology og det er første gang Norge har gjort en så omfattende epidemiologisk forskning på dødelighet. Forskerne studerte norske dødsrater fra 1970 til 2008 og forsøkte å forstå hvordan de hadde endret seg over tid.

Epidemiologene fant ut at i løpet av denne trettini-årsperioden hadde dødsratene gått ned for alle aldersgrupper, bortsett fra de i alderen 15 til 24 år. Faktisk økte disse ikke bare, men økte også fra 200 dødsfall per 100 tusen mennesker i 1977 til 300 dødsfall per 100 tusen mennesker i 2008. Det er godt kjent i media at antall selvmordsforsøk har gått betraktelig opp ettersom at sosiale media har blitt mer og mer brukt.

Formålet med å dele dette studiet i denne artikkelen, derimot, er å vise at det kan være mye som påvirker forventet levealder – deriblant dødsrater. Og selv om levealderen fortsetter å gå opp, så vil gjennomsnittet dras ned om for eksempel dødsraten til unge folk går opp. Derfor er det nok ikke sannsynlig at vi vil se en økning i forventet levealder på 10 år innen 2070, men heller et lavere tall.

Forventet levealder i Norge om 50 år

Ifølge en norsk undersøkelse forventes levealderen å gå opp med 1,4 år i løpet av de neste 20 årene – fra 83,6 år i gjennomsnitt i 2020, til 85 år i 2040.

Hvis vi tar utgangspunkt i at vekstraten i forventet levealder vil holde seg konstant – noe den stort sett har vist seg å gjøre ifølge Folkehelseinstituttets statistikk – så kan vi beregne at forventet levealder i Norge om 50 år er på omtrent 3,5 år. (Her tar vi 1,4, som er økningen på de ca. 20 årene fra 2018 til 2040, og ganger det med 2,5, siden vi skal beregne forventet levealder for en periode på 50 år, som er 2,5 ganger lengre enn 20 år.)

Som vi nevnte i introduksjonen, derimot, så er det vanskelig å si noe helt sikkert. Men nå har du ihvertfall en liten pekepinne på hvordan ting muligens vil utvikle seg.