post

(English: underneath the club-logos)
Alle lag i tippeligaen har donert en signert skjorte til MEandYou sin auksjon! De vil vise sin støtte til de ME-syke og behovet for mer forskning på sykdommen.

Idrett i friske kropper!
Denne støtten er et sterkt og godt signal på at idretts-Norge bryr seg om samfunnet rundt seg. Klubbene og organisasjonene er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheter til å få være i aktivitet og å kjenne på den gode følelsen av å bruke kroppen sin aktivt.

ME-syke blir sykere etter å ha vært i aktivitet. I denne pasientgruppen har vi også tidligere sportsutøvere på høyt nivå og de aller fleste pasienter opplever det å være fratatt et fysisk, aktivt liv, som et stort tap. Les gjerne mer om hva ME er og hva MEandYou er.

Da blir det ekstra flott å se at idretts-Norge støtter forskning på ME ved Haukeland sykehus, som har potensialet til å få de syke ut av sengene og så og si ut på banen igjen. Tusen takk!

Konkurranse!
Jeg tror mange av klubbene består av “konkurransemennesker”.
Hvilke av lagene får mest for t-skjortene i auksjonen, og hvilke av fotballklubbene får flest delinger av auksjonslenken gjennom sin Facebookside? Følg med og se hvem som klarer spre “sin” skjorte best!

Noen klubber har laget film av overrekkelsen, noen tar lagbilde der alle spillerne viser frem sin High-Five-hånd, noen skal bruke bannerne under hjemmekampene til å oppfordre til å sende en sms til 2377 med MEandYou 100 for å gi 100 kroner, andre lager sak på sine hjemmesider – så her er “konkurransen” allerede i gang!

Unik situasjon
Det er unikt at ALLE klubber donerer en skjorte hver, at ALLE klubber er med på det samme veldedige initiativet – MEandYou, så kanskje vil sportsjournalistene synes at dette er interessant også? “Sjekk klubbene spiller skjorta av hverandre i kampen bortenfor banen” hadde vært en artig sak å følge meg på.

Jeg vil legge ut enkeltposter med lenker til auksjonene, bilder av skjortene samt litt om hva de ulike klubbene gjør for å løfte saken på sin måte etter som auksjonen lanseres.

Takk til Siw, mammaen til ME-syke Susanne, for å ha holdt tett kontakt med fotballklubbene og invitert dem til å være med. High Five!

Finner du DIN klubb her?


FK_Haugesund_logo aalesund-aafk-logo_ molde-log Brann-Logo_roedt rbk_logo VIF IK-Start-Logo godset-stromsgodset-logo_ Lillestrøm_SK Sandnes ULF_Logo tromso-il-logo_ hønefoss-hbk-logo-skjold Viking_Stavanger-logo Sogndal_IL_logo.svg

 

ODD

Sarpsborg-08-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thx to Google for translation…)
All premier league teams in Norway has donated a signed shirt to the auction for MEandYou! They will show their support for ME sufferers and the need for more research on the disease.

Athletes in healthy bodies!
This support is a strong and clear signal that “The sporting Norway” cares about the community around them. Clubs and organizations are concerned that all people should have opportunities to be active and to experience the good feeling of using their bodies active.

ME sufferers is one of very few patient groups that becomes sicker after being active. In this group, we also have former athletes at a high level and most patients find it to be deprived of a physically active life, to be a great loss. Feel free to read more about what ME is and what MEandYou is.

This makes it extra great to see that sporting Norway supports research into ME at Haukeland Hospital, which has the potential to get the sick out of the beds and virtually onto the field. Thank you!

Competition!
I think a lot of clubs consists of “competitive spirit”.
Which team get most for the clubs t-shirts in the auction, and which of the clubs get the most shares of the auction link through their Facebook page? Watch and see who can spread “their” shirt best!

Some clubs have made ​​films of the ceremony where we get the t-shirts, some take team photo where all players show their High-Five hand, some will use banners during home games to encourage sending an SMS to 2377 with “MEandYou 100” to give 100, other has articles on their websites – so this “competition” has already started!

Uniqe situation
This situation is unique. ALL clubs donate a shirt each and ALL clubs are part of the same charitable initiative – MEandYou. Maybe some of the sportsjournalists think it will be fun to follow the competition amongst the clubs as well?  “Check out how the clubs playe they shirt off each other in the battle outside the court” had been a fun thing keep an eye on.

I will post individual items with links to auctions, pictures of the shirts as well as a bit about the various clubs are doing to raise the matter in his own way by which the auction is launched.

Thank you, Siw, the mother of Susanne, that has had tight contact with the football teams and invited them to join in. High Five!

email

8 thoughts on “Tippeligaen støtter MEandYou/ Norwegian Premier League supports MEandYou

  1. Pingback: Avspark! Tromsø vs Rosenborg

  2. Pingback: Oppgjøret mellom Molde og Ålesund skjer i MEandYou

  3. Pingback: VIF og LSK – skjorte vs skjorte i MEandYou!

  4. Pingback: Blir det Haugesund eller Brann?

  5. Pingback: Strømsgodset – Hønefoss

  6. Pingback: Sarpsborg 08 – Sogndal

  7. Pingback: ODD mot Start, signerte skjorter fra begge!

  8. Pingback: Mest trofaste fans? Viking eller Sandnes Ulf?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *