post

Dette er teksten og opptaket fra TV2-nyhetene 21.07.13. Norsk tale, engelsk tekst.
This is the translated text and the subtiteled video from the TV2-news from 21.07.13.

NEWS ON VIDEO:

NORSK:

For to år siden gjorde to forskere ved Haukeland universitetsykehus et gjennombrudd som tyder på at ME kan være en immunsykdom. Nå er de klare med ny forskning som viser enda bedre effekt – og de får også inntil 17 millioner for å gjøre en stor undersøkelse som skal gi endelig svar på sykdommen

Lege og ME-pasient, Maria Gjerpe, overrekker nesten 3 millioner innsamlede kroner (gjennom MEandYou) til forskerne på Haukeland. 2 år etter at de publiserte oppsiktsvekkende forskning som tyder på at ME er en immunsykdom, har de fått tilsammen 17 av de 22 millioner de trenger – nok til å forske videre.

Olav Mella: – Disse midlene er helt avgjørende for at vi kan gjennomføre en stor studie på 140 pasienter for å bekrefte eller avkrefte resultatene fra våre to foregående studier.

For Olav Mella og Øystein Fluge har nettopp kommet i mål med en ny studie som bekrefter den første. De har også økt medisindosene og sett en mer langvarig effekt.

Mella: – En ny studie som vi akkurat er i ferd med å gjøre opp, viser at vi kan få en betydelig forlenget bedring av pasientens symptomer hvis vi gir flere infusjoner. 

Men en mye større studie er fortsatt avgjørende før man evt kan tilby behandling. Og det er enormt viktig for en pasientgruppe, der mange ikke bare har vært ekstremt syke, men dessuten har følt seg mistenkt og er blitt stemplet som psykisk syke.

Gjerpe: – Hele pasientgruppa er veldig håpefulle i forhold til de som skjer på Haukeland sykehus. Dette er det nærmeste vi har vært i forhold til behandling og å forstå sykdomsmekanismene.

Nå håper en pasientgruppe som teller flere milloner på verdensbasis at de skal kunne bli like friske som de norske  pilotpasientene.

Men noen steder har man ikke villet vente på forskningen.

Cherry Cordova er på vei inn til legen sin i Silicon Valley. Det begynte for mange år siden da Cherry, som er forsker, deltok på en IT-konferanse i Madrid. Der fikk hun noe som lignet på influsensa.

Cordova: – Det gikk omtrent ti år før kroppstemperaturen var nede på normalt nivå. 

På Dr. Andy Kogelniks klinikk i California får hun behandling for ME med en type medisin som egentlig brukes til å behandle alvorlig kreftsykdom.

Kogelnik: – I would argue that a neuroimmun disease is a very serious disease, and if I had to pick, I would probably rather have cancer.

Det var legene Øystein Fluge og Olav Mella ved Haukeland Sykehus som ved en tilfeldighet oppdaget at denne medisin også virket ved kronisk utmattelsessyndrom.

Kogelnik: – Det er åpentbart noe som tar dem fra et veldig lavt funksjonsnivå og løfter mange av dem, absolutt ikke alle, opp på et mye høyere funksjonsnivå.

Andy Kogelnik hørte om den norske behandlingsmetoden som påvirker immunsystemet og nå har han gitt den til et 40-tallspasienter, deriblant flere norske, som reiser til California for å bli behandet.

Cordova: – Det føltes som om en bryter ble slått på inne i hodet mitt, slik at jeg kunne tenke klart igjen. Jeg er en slik person som heller vil prøve noe, til og med ta en risiko, og fordelene for meg er større enn risikoen. Tenker at jeg kanskje kan få tilbake mitt liv igjen.

 

ENGLISH:
Two years ago, two scientists at Haukeland University Hospital published a medical breakthrough suggesting that ME may be an immune disease.

Now they are ready with a new folllow-up trial that shows even higher rates of effect – and they also get up to 17 million to make a huge survey and that should provide the definitive answer to the disease.

Medical doctor and ME-patient, Maria Gjerpe, presents nearly 3 million collected money (through MEandYou) for the researchers at Haukeland. Two years after they published sensational research suggesting that ME is an immune disease, they have received a total of 17 of the 22 million they need – enough to investigate further.

Olav Mella: – These funds are vital for us to conduct a larger study of 140 patients to confirm or deny the results of our two previous studies.

Cause Olav Mella and Øystein Fluge has just crossed the finish line with a new study that confirms the first. They have also increased medication doses and build a more prolonged effect.

Mella: – A new study that we just are trying to make up shows that we can achieve a significant prolonged improvement of symptoms if we give multiple infusions.

But a much larger study is still essential before one can possibly offer treatment. And it is hugely important for a patient group, many have not only been extremely ill, but also have felt suspected and has been labeled as mentally ill.

Gjerpe: – The patient group is very hopeful regarding what takes place at Haukeland Hospital. This is the closest we have ever been in relation to find a treatment and to understand the disease mechanisms.

Now, a patient group that counts several millions worldwide hope that they can be just as healthy as the Norwegian pilot patients went. But in some places they do not want to wait for the research.

Cherry Cordova is on the way to her doctor in Silicon Valley. It began many years ago when Cherry, who is a researcher, attended an IT conference in Madrid. There, she caught something that felt like influenza.

Cordova: – It took about ten years before the body temperature dropped to normal levels.

At Dr. Andy Kogelniks clinic in California she gets treatment for ME with a type of medicine that actually usually are used to treat severe cancer.

Kogelnik: – I would argue that a neuroimmun disease is a very serious disease, and if I had two pick, I would probably rather have cancer.

It was the doctors Øystein Fluge and Olav Mella of Haukeland Hospital who by chance discovered that this medicine also appeared to be work in chronic fatigue syndrome.

Kogelnik: – It is obviously something which takes them from a very low level of functioning and raises many of them, certainly not all, on a much higher level of functioning.

Andy Kogelnik heard about the Norwegian method of treatment that affects the immune system and now he has given it to about 40 patients, including Norwegians, who travel to California to be treated.

Cordova: –It felt like a switch had flipped in my head, and I can think clearly again. I am somebody that rather would try something, even if there is some risk, and the benefits certainly outweight the risks for me. Thinking that maybe I can get some of my life back.

 

MEandYou on YouTube

email

One thought on “News on TV2: Rituximab at Haukeland Hospital and MEandYou gives away 3 million NOK!

  1. I can’t wait for the clinical trial to begin and come up with something conclusive so these ME patients can get some beneficial relief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *