(English beneath the picture)
Møte i Forskningsrådets komité
I dag, 5 juni, og i morgen, er det møte i den komiteen i Forskningsrådet som skal behandle søknad om midler til forskning på ME. Haukeland sykehus, ved Fluge og Mella har på nytt søkt om midler til oppfølgingsstudien på Rituximab og ME, der de ønsker inkludere 140 nye ME-pasienter for å se om de forrige resultatene er konsistente. Resultatet fra komite´-møtet vil bli publisert i løpet av neste uke.

Rituximabstudien
Den forrige studien viste at 67% av ME-pasientene som fikk Rituximab, en immunmodulerende medisin, hadde god eller moderat god effekt. Slike funn er ikke tidligere vist.

Komiteens mandat
I Forskningsrådets komiteer sitter det erfarne forskere fra hele verden. De har stor kompetanse i å vurdere hvor god søknadene og de ulike studieprotokollen er, det vil si i hvor stor grad resultatene kan brukes til å si noe om det det ønskes forsket på.

Her vil det være å vurdere i hvor stor grad studien kan fortelle om Rituximab har effekt på en definert pasientgruppe; ME-pasienter diagnostisert etter visse kriterier.

Den andre oppgaven til Forskningrådet er å vurdere samfunnsnytten av studien. Rådet skal ikke påvirkes av politiske innspill og hverken helseminister eller jeg kan fortelle dem hvilken avgjørelse de skal ta, eller legge føringer eller instruksjoner som de skal eller bør følge. Vi kan selvsagt ta sjansen på å legge inn en ønskeliste, men det er også det.

Forskningen skal være fri, og ikke knyttet opp til politiske vinder eller hvem som sitter og regjerer landet til enhver tid.

Jeg vil forsikre alle at pengene dere har gitt, går til Haukeland sykehus og forskerne der, uansett utfallet av bestemmelsene som taes i Forskningsrådet. Jeg har stor respekt for at dere alle har gitt av sparepengene eller trygden deres for å sikre videre forskning på ME ved Haukeland sykehus, og har for lengst opprettet kontrakt med Haukeland, slik at dere kan være helt trygge. Her skal ingen føle seg lurt eller ført bak lyset. Slik brukes pengene dine. 

Olav Mella og Øystein Fluge. Foto: Barbro Eikesdal, TV2

Foto: Barbro Eikesdal, TV2

 

Meeting in Committee of  The Norwegian Research Council
Today, June 5, and tomorrow, the meeting of the Committee of  The Norwegian Research Council will consider applications for funding for research into ME. Haukeland hospital, Fluge and Mella has applied once more for funding for a follow-up study of Rituximab and ME, in which they would like to include 140 new ME- patients to see if the previous results are consistent. Results from the committee meeting will be published within the next week.

The Rituximabstudy
The previous study showed that 67% of ME patients who received Rituximab, an immune modulating medication, had good or moderately good effect. Such findings have not previously been shown.

The Committees mandate
The Norwegian Research Council committees consisting of experienced researchers from around the world. They have great expertise in evaluating how well the applications and the different study protocol is, and in what  extent the results can be used to predict the desired researched issue.

Here it will be to assess the extent to which the study can tell whether Rituximab is effective in a defined patient group, ME-patients after certain criteria.

The second task of Committees of The Norwegian Research Council is to consider the social utility of the study. The Council shall not be influenced by political contributions and neither the Minister of Health or I can tell them what decision to take, or provide guidelines or instructions that they should or should follow. We can of course take the risk of entering a wish list, but that is all.

Research must be free and not tied to the political winds, or who sit and rule the country at a certain time.

Funding from MEandYou
I want to make sure that you all know that the money you have given, will go to Haukeland hospital and scientists there, no matter the outcome of the provisions taken by the Research Council. I have great respect for all of you , who has given from your savings or insurance to ensure their further research into ME at Haukeland Hospital. I have long since established a contract with Haukeland, so that you can be completely safe. No one shall feel that they are duped or deluted. This happens to the money you donate.

email

One thought on “Møte i Forskningsrådet i dag/Meeting in The Norwegian Research Council today

  1. Pingback: Velkommen, juni! | ~SerendipityCat~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *