post

(English beneath the picture)

Hei alle sammen! Dette er det jeg skal si i denne posten:

1. Jeg, Maria, kommer ikke lenger til å jobbe aktivt med MEandYou. De 90 dagene er over. For lengst. Kontoen er likevel åpen, og tallene vil bli oppdatert. MEandYou vil eksistere frem til mars 2014.

2. Forskningen på Haukeland sykehus blir noe av. Den vil fullføres. MEN: Det er behov for mer midler. Med mer penger går forskningen raskere og Øystein Fluge og Olav Mella får avlastning.  Jeg anbefaler den som vil støtte Haukeland og biomedisinsk forskning til å fortsette å donere gjennom MEandYou og å invitere venner til det samme.

Les om hvordan du og dine venner kan donere.

MEandYou har definert helt tydelig hvordan pengene dere gir skal brukes allerede fra start. Hvert eneste øre av dem. Det er laget en egen konto, prosjektnummer og skriftlig avtale mellom Haukeland og MEandYou. Dere har selv sett at jeg har sørget for at pengene kommer dit de skal: Til forskningen på Haukeland.

– Problemet her er at det er en veldig snau finansiering. Det aller meste av pengene, åtte-ni millioner, går til medisiner. Får vi ikke fått nok, må vi utsette prosjektet, uttalte Mella, til BA, men la også til at han regnet med at de fikk tilstrekkelige midler.

Olav Mella ved Haukeland sykehus har fortalt flere ganger at den faktiske kostnaden for studien er 22 millioner kroner. Da jeg overakte de 2,7 millioner kroner som kom inn gjennom MEandYou, presiserte Olav igjen:

– Pengene kommer godt med, sa Olav Mella i sin takketale. Totalt vil det koste 22 millioner kroner å gjennomføre en større studie med 140 pasienter på fem ulike sykehus.

Selv om Forskningsrådet har bevilget midler, vet vi ennå ikke hvor mye. Med 2,7 millioner (minst!) fra MEandYou, 4 millioner over statsbudsjettet, og et ukjent beløp fra Forskningsrådet, vil de maksimun ha 19 millioner. Det er fortsatt 3 millioner frem til de 22 som studien faktisk koster. Studien er altså likevel ikke fullfinansiert. Men, altså, Øystein Fluge og Olav Mella ved Haukeland sykehus vil starte opp studien med 140 ME-syke. De kommer til å fullføre. Helt sikkert. Selv om det blir slik at mange må jobbe gratis på fritiden sin for at de skal klare det.

Om de hadde hatt mer penger, kunne de ansatt flere og fått mer hjelp. Jeg vet at disse fremragende forskerne har jobbet kvelder og helger i flere år for å forske på ME. Det er en grense for hvor lenge de orker det. De vil kunne ansette noen til å gjøre laboratoriearbeide for dem og å organisere forskningen.

Så: Om dere ønsker fortsette å støtte biomedisinsk forskning på ME på Haukeland, vil jeg (selvsagt!) anbefale at dere fortsetter å donere penger gjennom MEandYou. 

Og, som sagt: Jeg kommer til å oppdatere  nettsiden med beløpene som kommer inn og jeg kommer til å rope høyt hurra for hver eneste nye ME-pasient-tall jeg legger inn på Facebook med en High Five! sammen med dere.

Les om hvordan du og dine venner kan donere.

Vær snill å dele denne posten videre. Takk. Ta vare på deg! Maria 🙂

Takk_tohender

Hello everyone! This is the what I am going to say in this post:

1. I, Maria,  am not working actively with MEandYou anymore. The 90 days has passed. Long ago! The bankaccount will nevertheless still be open, and the figures will be updated. MEandYou will exist until march 2014.

2.  Research at Haukeland hospital will become a reality! It will be completed. BUT: There is need for more funds. With more money research will be conducted faster and Drs. Øystein Fluge and Olav Mella will get help. I recommend you to donate through MEandYou if you want to support Haukeland and biomedical research and to invite your friends to do the same.

Read about how you and your friends can donate. Scroll down.

MEandYou define clearly how your money will be used right from the start. Every penny of them. There is created a special account, project number and a written agreement between Haukeland and MEandYou. You yourselves have seen that I have made sure that the money gets to where they should be: To research at Haukeland.

– The problem here is that there is a very clear-financing. Most of the money, 8-9 millions, go to medication. Do we not had enough, we must postpone the project, said Mella to the newspaper, BA, but added that he thought that they had sufficient funds.

Prof. Olav Mella at Haukeland hospital has told several times that the actual cost of the study is 22 million NOK. When I gave the fundraised NOK 2.7 million that came in through MEandYou, Olav emphasized once more:

– The money comes in handy, said Olav Mella in his acceptance speech. Overall, it will cost 22 million to conduct a larger study with 140 patients in five different hospitals.

Although the Council has allocated funds, we do not yet know how much. With 2.7 million (at least) from MEandYou, 4 million from the state budget, and an unknown amount from the Council, they will be of max 19 million. There are still 3 million until we reach the 22 that the study actually costs. The study is thus still not fully funded. BUT, Øystein Fluge and Olav Mella at Haukeland Hospital will start the study with 140 ME sufferers. They are going to complete. For certain. Even though if people has to work for free, or in their spare time to finish it.

I know these outstanding researchers have been working nights and weekends for years for the research into ME. There is a limit to how long they can stand it. With more funding, they will be able to hire someone to do laboratory work for them and organizing research.

So, IF you want to continue support biomedical research into ME at Haukeland, I (obviously!) recommend that you and your friends continue to donate money through MEandYou.

And, as I said, I’ll be updating the website with the amounts coming in and I’m going to shout hurray for every new ME-patient numbers I post on Facebook with a High Five! together with you.

Read about how you and your friends can donate. Scroll down.

Please share this post with friends. Thank you. Take Care! Maria 🙂

Thanks_twohands

email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *